گروه دیپلماسی اقتصادی

گروه دیپلماسی اقتصادی، ایران در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. فعالیت‌های این گروه بر دیپلماسی علم و فناوری، دیپلماسی اقتصادی و تحریم متمرکز بوده است. مهم‌ترین رویکردها و اولویت‌های گروه در حال حاضر گفتمان‌سازی، اثرگذاری و تولید دانش در حوزه مسائل مربوط به «جنگ اقتصادی و نقش تحریم‌ها در سیاست خارجی آمریکا علیه ایران» و «دیپلماسی علم و فناوری» است.