آدرس: خیابان کارگرشمالی، روبروی بیمارستان شریعتی، جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پلاک ۳، ساختمان شماره ۳.

http://itan.ir/wp-content/uploads/2014/08/ITAN.jpgتلفن:  ۲ – ۰۲۱۸۸۰۱۹۵۵۰

سامانه پیامکی:  ۳۰۰۰۳۳۰۰۵۷

فاکس :  ۰۲۱۸۸۰۲۹۹۹۶
e-mail: info@itan.ir & info@itan.ir


شبکه کانون های تفکر ایران را در یک نقشه بزرگتر ببینید