گروه مسکن

گروه مسکن شبکه کانون‌های تفکر ایران از سال 84 شروع به کار کرد. در سال‌های قبل اولویت‌های این گروه شامل موارد زیر می‌شد: اصلاح سیاست‌های ناظر به تولید مسکن در کشور، کنترل سوداگری در حوزه مسکن و بافت فرسوده. این گروه در سال 1395 به حوزه مدیریت شهری نیز ورود یافت. تصمیمات مدیریت شهری در سال‌های گذشته بالأخص در حوزه درآمدزایی ناشی از تراکم فروشی و تغییر کاربری، سبب بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده است. با توجه به نیاز سیاست‌گذارانه و تقنینی در این زمینه، از سال 1395 فعالیت‌هایی در این خصوص آغاز شده است.