گروه علم و فناوری

شبکه کانون‌های تفکر ایران به‌رغم داشتن سابقه طولانی و تجربه‌های موفق در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری، در دوره‌ای فاقد گروهی منسجم و جامع در این حوزه بوده است. با توجه به اهمیت این حوزه و نیاز به فعالیت یکپارچه و هدفمند در آن، گروه اقتصاد آموزش از پاییز 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.