گروه سیاست‌گذاری جمعیت و خانواده

گروه سیاست‌گذاری جمعیت و خانواده در سال 1394 تشکیل شد. سیاست‌پژوهی و گفتمان‌سازی در راستای «رشد کمی و کیفی جمعیت» و «کاهش اثرات پیری جمعیت در آینده» با شعار «جوان‌سازی جمعیت» در دستور کار این گروه قرار داشته است. در حال حاضر اقدام برای «کاهش سن ازدواج طی دوره تحصیل در دانشگاه» و اجرایی شدن «الگوی بومی بیمه درمان ناباروری» در اولویت کار این گروه قرار دارد.