گروه آموزش و پرورش

گروه آموزش و پرورش ایتان در سال 1389 با عنوان «اندیشکده تعلیم و تربیت دال» شروع به فعالیت نمود. این اندیشکده تا سال 1396 در موضوعاتی نظیر «ساماندهی مهد کودک‌ها»، «نظام هدایت تحصیلی»، «نظام پذیرش دانشگاه» و «سند توسعه پایدار 2030» فعالیت نمود. در سال 1396 و با تغییر در ترکیب اعضای گروه، عنوان گروه به «اندیشکده سیاست‌پژوهشی آموزش» تغییر نمود. در حال حاضر این گروه بر «بهبود نظام آموزشی رسمی» متمرکز است. هدف عملیاتی اندیشکده «ارتقای وضعیت دانش‌آموزان در شاخص‌های متناظر با اهداف نظام آموزشی» از طریق اصلاح سیاست‌های آموزشی است. مهمترین محورهای کنونی فعالیت اندیشکده عبارتند از؛ 1- نقد آدرس‌های غلط ارائه شده برای تحول در آموزش و پرورش 2- ساماندهی مدارس دولتی با کیفیت نظیر نمونه دولتی و استعدادهای درخشان 3- استقرار نظام ملی ارزشیابی دانش‌آموزان و مدارس 4- برقراری پیوند میان نتایج ارزشیابی‌ها و نظام رتبه‌بندی معلمان و مدیران 5- اصلاح نظام استخدامی نیروی انسانی آموزش و پرورش