اهداف
تحلیل سیستمی از وضعیت موجود نظام سلامت کشور با توجه به بازیگران حوزه سلامت و استخراج مشکلات کلان و اساسی نظام سلامت

محورهای فعالیت
تعیین اجزاء حیاتی نظام سلامت کشور
بررسی جایگاه و روابط اجزاء نظام سلامت کشور
بررسی وضع موجود نظام سلامت کشور
تعیین چالش های موجود در حوزه های مدیریت ، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت
طبقه بندی مسائل مربوط به حوزه سلامت با رویکرد علی و معلولی
تعیین چالش های اساسی نظام سلامت در هشت محور
جلسات همفکری و مشاوره با کارشناسان ستاد و برخی از صاحبنظران پیرامون چالش های تعیین شده و عوامل شکل‌گیری آن‌ها
تدوین شبکه مسائل نظام سلامت کشور
تعیین چالش اساسی حوزه سلامت با رویکرد بین بخشی و کلان به حوزه بهداشت و درمان کشور
تدوین گزارش نهایی بررسی چالش های نظام سلامت کشور ( ویرایش اول)