اهداف:
• تبیین جایگاه وقف و امور خیریه در دستیابی به تمدن اسلامی
• تبیین قابلیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فرهنگ وقف
• نقش وقف در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• جایگاه وقف در توسعه باورهای دینی

محورهای انجام فعالیت‌:
• ارایه برنامه‌های عملیاتی مشخص و اجرایی برای سازمان اوقاف
• ارایه پیشنهادهایی جهت تغییر ساختار اداره اوقاف در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان
• تعیین جایگاه و نحوه تعامل سازمان اوقاف با سازمان‌های همکار و رقیب
• تبیین نحوه تعامل سازمان اوقاف و امور خیریه با سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی