در این گزارش تحلیلی ابتدا وضعیت موجود اشتغال کشور بررسی و سپس سیاست های اصلی اشتغال‌زایی دولتها طی دو دهه گذشته بررسی و نقد میشود و پس از آن بر ضرورت فعال‌سازی لکوموتیوهای اقتصادی با اولویت تأمین نیازهای اساسی خانوارهای کشور جهت حل مساله اشتغال تأکید می شود. در انتها برنامه مسکن مهر به عنوان موفقترین برنامه اشتغال‌زایی دولت بر اساس این رویکرد مورد بررسی قرار میگیرد.

متن کامل این گزارش در اینجا قابل دریافت است.