این هم اندیشی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آذر ماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد.

شرکت کنندگان در این هم‌اندیش عبارت بودند از:

– دکتر پیر صالحی مدیر کل نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو

– دکتر پیرویان معاون آمار و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو

– دکتر سلام زاده معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشک یشهید بهشتی (ره)

– دکتر راسخ عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی شفافارما و مدیرگروه مدیریت و اقتصاد داروی دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره)

– دکتر وحیدی رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره)