هدف:

آسیب شناسی طرح‌های کلان علمی و فناوری و ارائه مدل اصلاحی برای اجرای این طرح‌ها درمعاونت علمی و فناوری

شرح مختصر:

–  بررسی تاریخچه طرح های کلان علمی و فناوری در کشور

–  بررسی طرح های کلان فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

–  بررسی طرح های کلان شورای عتف

–  بررسی طرح های کلان در کشورهای دیگر

–  آسیب شناسی طرح های کلان انجام شده در کشور

–  ارائه مدل اجرایی طرح های کلان فناوری

–  پیشنهادات اصلاح آیین نامه طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

همکاران:

پویان رنجبر، محمد روئینا