قیمت گاز طبیعی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی بعنوان خوراک و سوخت در کشورهای هند و آمریکا حدود ۲۰ سنت است و هیچ کدام از این کشورها، حاضر به اعطای تخفیف‌های زیاد و ارزان فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی داخلی نبوده اند.

تعیین قیمت خوراک گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی بالادستی گازی و بدست آوردن فرمولی مناسب برای محاسبه قیمت خوراک گاز به یکی از مباحث اصلی این روزهای حوزه انرژی کشور تبدیل شده است، و هر روز، یکی از مسئولان دولتی یا نمایندگان مجلس و یا مسئولان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی درباره ویژگی هایی که این فرمول باید دارا باشد، مطالبی را در رسانه ها بیان می‌کنند.

اما یکی از جنبه هایی که در قیمت­گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها می تواند مورد توجه قرار گیرد، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در مناطق مختلف دنیا است. نکته قابل توجه این است که قیمت گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی در هر منطقه بر اساس ویژگی های خاص همان منطقه تعیین می شود، زیرا هر منطقه با توجه به میزان ذخایر گاز طبیعی، تعداد مجتمع های پتروشیمی و میزان تقاضای آنها برای خرید گاز، خصوصی یا دولتی بودن مجتمع های پتروشیمی و ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت های مختلف صنعتی در ازای گاز دریافتی، قیمت گاز را تعیین می کند. در ادامه وضعیت قیمت­گذاری و همچنین نرخ خوراک گاز در کشورهای هند و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

نسخه کامل این گزارش در اینجا قابل دریافت است.