اهداف:
هدف این طرح همکاری با مجری طرح جامع فناوری تجهیزات جراحی به منظور جمع بندی و تهیه سند راهبردی به منظور توسعه فناوری تجهیزات جراحی بوده است.

فعالیت‌ها:
در طرح جامع مذکور، تجهیزات جراحی به شش دسته ۱) ابزارهای دستی جراحی ۲) ابزارهای الکترومکانیکال جراحی ۳) ابزارهای جراحی اندوسکوپی ۴) ابزارهای اینترنشنال رادیولوژی ۵) وسایل جراحی انرژی ده ۶) وسایل جراحی رباتیک و به کمک کامپیوتر دسته بندی شده بود که در نتیجه ارزیابی بر اساس میزان علایق دولت، محققین و صنعت، حوزه وسایل جراحی رباتیک و به کمک کامپیوتر به عنوان اولویت اول انتخاب گردید. که با وجود برخی تردیدها از سوی صاحبنظران حوزه، در خصوص امکان نفوذ در بازارِ این دسته از تجهیزات جراحی، به بدلیل پتانسیلهای موجود در کشور، ماهیت سفارشی این نوع از تجهیزات که بیشتر نیازمند توانمندی های طراحی و مهندسی کشور است و کمتر از الگوی کالاهای تولید انبوه شده پیروی می کند و با توجه به نمونه های تجاری موفقی که در این حوزه وجود داشته است و در نهایت امکان کاربردهای چندگانه از این فناوری، این حوزه به عنوان اولویت اول توسعه فناوری در حوزه حوزه تجهیزات جراحی مورد تایید قرار گرفت و جمع بندی در خصوص راهکارها و الزامات توسعه این حوزه ارائه شد.

نکات:
• سند نهایی برای توسعه فناوری تجهیزات جراحی به مسئولین، اساتید دانشگاه و مدیران صنایع مرتبط ارائه شده است.
• وظایف بخش های مختلف اعم از دانشگاه ها و دولت در این زمینه مشخص گردیده است.
• در تهیه این سند طی برگزاری جلساتی با صاحبنظران نظرات آنها لحاظ شده است.