خانه / ۱۳۸۰ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۸۰

صنايع خصوصي و توسعة تكنولوژي

در كشورهاي در حال رشد دخالت دولت در رهبري توسعة تكنولوژيكي در مراحل اوليه، امري گريزناپذير است ولي مسلم است كه در نهايت بايد مسؤوليت را به خود صنايع واگذار كرد، زيرا اين سرانجام به‌نفع توسعه تكنولوژي خواهد بود. در كره دقيقاً از چنين الگويي پيروي شد.

توضیحات بیشتر »

صنايع كوچك و متوسط كرة جنوبي و واردات تكنولوژي

از دهة ۱۹۶۰ شركتهاي صنعتي متوسط و كوچك كره، درگير صنايع كاربر بودند و به توليد كالاهاي صنعتي سبك مي‌پرداختند. اين صنايع به خاطر برگشت سريع سرمايه و جذب شديد نيروي كار، علي‌رغم كمبودهايي در زمينة تكنولوژي، مديريت و سرمايه، به رونق و شكوفايي رسيدند و با ايجاد اشتغال زياد و فعاليت گستردة صادراتي، به اقتصاد كره كمك كردند.

توضیحات بیشتر »

لزوم تشكيل مركز تحقيقاتي انتقال تكنولوژي

براي كشورهاي در حال توسعه به دليل محدوديت زمان، منابع طبيعي و نيروي انساني، نكتة مهم در انتقال تكنولوژي، گزينش تكنولوژي‌هايي خاص به قصد انتقال است. اين امر وقتي شدني است كه تحقيق و توسعه در داخل كشور فعال باشد و گزينش بر اساس ارزيابي و بر آورد از سوي آگاهان تكنولوژي انجام گيرد. نكتة ديگر اينكه جريان اطلاعات به هيچ وجه خودبخود نيست و اين امر تنها با پرسش‌هاي مناسب مي‌تواند انجام گيرد.

توضیحات بیشتر »

مشكلات اطلاع‌رساني تكنولوژيك در كرة جنوبي

به اعتقاد ساپچوي, گردآوري، تحليل، انباشت و پخش اطلاعات مربوط به تكنولوژي, بخش اساسي و جدانشدني توسعة اقتصادي است. هر شخصي بايد از اطلاعات تكنولوژيك كافي برخوردار باشد تا بتواند تكنولوژي مناسب را از خارج دست‌چين و خريداري كند يا بتواند تكنولوژي داخلي را بهبود و تكامل بخشد.

توضیحات بیشتر »

تعاوني پژوهشي جلوه اي از رقابت توأم با همكاري

در كشورهاي اروپاي غربي ممكن است مؤسسه‌هاي پژوهشي و سازمانهاي تعاوني پژوهشي از خيلي جهات با هم تفاوت داشته باشند اما در يك نقطه مشترك هستند: همگي فعاليتهاي تحقيق و توسعه را براي شركتهاي صنعتي عضو انجام ميدهند.

توضیحات بیشتر »

تعاوني پژوهشي جلوه اي از رقابت توأم با همكاري

در كشورهاي اروپاي غربي ممكن است مؤسسه‌هاي پژوهشي و سازمانهاي تعاوني پژوهشي از خيلي جهات با هم تفاوت داشته باشند اما در يك نقطه مشترك هستند: همگي فعاليتهاي تحقيق و توسعه را براي شركتهاي صنعتي عضو انجام ميدهند.

توضیحات بیشتر »

فلسفة ايجاد پاركها و شهركهاي علمي-تكنولوژيك از ديدگاه هيونگ ساپچوي

طي چند دهة گذشته، علم و تكنولوژي پيشرفتي بي‌سابقه داشته و لازمة همگامي با آن، تخصص بالاتر و همكاري بيشتر بوده است. امروزه فرايند نوآوري, از مرحلة تحقيقات پايه تا مرحلة تجاري كردن, طي گامهاي متعددي انجام مي‌شود. تحقيق‌وتوسعه مانند گذشته بدون سازماندهي دقيق، برنامه‌ريزي و همكاري هرچه بيشتر شركتها موفق نخواهد بود.

توضیحات بیشتر »

آيا مؤسسات حمايت از تكنولوژي, در كشورهاي مختلف جهان, از بودجه‌هاي عمومي بي‌نيازند؟

تحقيقاتي كه پيرامون نُه مؤسسة تحقيق و تكنولوژي (RTI) موفق در كشورهاي مختلف جهان انجام شده است, نشان مي‌دهد كه عمدة اين مؤسسات, در بخش قابل‌توجهي از بودجة خود به منابع دولتي و عمومي متكي هستند. وظيفة همة اين مؤسسات, تكميل زيرساخت ملّي علم و تكنولوژي و كمك به توسعة تكنولوژي كشور بوده است.

توضیحات بیشتر »

آيا اتكاي مؤسسات تحقيق و تكنولوژي به بودجه‌هاي عمومي باعث فاصله گرفتن آنها از صنعت مي‌شود؟

مؤسسات تحقيق و تكنولوژي (RTI) مؤسساتي هستند كه وظيفه دارند "زيرساخت علم و تكنولوژي كشورها" (S&T Infrastructure), يا به تعبير ديگر "نظام ملّي نوآوري" (National System of Innovation) را تكميل كرده و ساير بخشهاي اين نظام يا زيرساخت را در فرايند توسعة تكنولوژي ملّي ياري رسانند.

توضیحات بیشتر »

معرفي كتاب مؤسسات فناوري بهترين راهبردها در عمل

اين كتاب مشتمل بر يازده فصل مي‌باشد كه در فصل ابتدايي نگاهي اجمالي به مطالب ساير فصول و ويژگيهاي كلي مؤسسات فناوري شده و در ۹ فصل بعدي كتاب, ۹ مؤسسة فناوري مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل پاياني نيز به نتيجه‌گيري پرداخته شده است.

توضیحات بیشتر »

آيا مؤسسات حمايت از تكنولوژي, در كشورهاي مختلف جهان, از بودجه‌هاي عمومي بي‌نيازند؟

تحقيقاتي كه پيرامون نُه مؤسسة تحقيق و تكنولوژي (RTI) موفق در كشورهاي مختلف جهان انجام شده است, نشان مي‌دهد كه عمدة اين مؤسسات, در بخش قابل‌توجهي از بودجة خود به منابع دولتي و عمومي متكي هستند. وظيفة همة اين مؤسسات, تكميل زيرساخت ملّي علم و تكنولوژي و كمك به توسعة تكنولوژي كشور بوده است.

توضیحات بیشتر »