آدرس: خیابان کارگرشمالی، روبروی بیمارستان شریعتی، جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پلاک 3، ساختمان شماره 3.

http://itan.ir/wp-content/uploads/2014/08/ITAN.jpgتلفن:  2 – 02188019550

سامانه پیامکی:  3000330057

فاکس :  02188029996
e-mail: info@itan.ir & info@itan.ir


شبکه کانون های تفکر ایران را در یک نقشه بزرگتر ببینید