اهداف:
با توجه به اثرگذاري هم‌انديشي تخصصي، گروه مطالعات صنايع دريايي اقدام به برگزاري يك هم‌انديشي با حضور صاحب‌نظران و اساتيد حوزه هاي مختلف نموده است. اين هم‌انديشي‌ها قبل از برگزاري همايش‌ ملي صنايع فراساحل برگزار شد.

فعاليت‌ها:
عناوين مطروحه در هم‌انديشي “توانمندي هاي شركت هاي طراحي- مهندسي داخلي فعال در پروژه هاي نفت و گاز كشور خصوصاً پروژه هاي فراساحلي” عبارتند‌ از:
• اهميت طراحي پايه در مراحل بعدي انجام پروژه هاي صنايع فراساحل
• عوامل تأثيرگذار در انتقال دانش طراحي پايه به شركت هاي ايراني در همكاري هاي مشترك با شركت هاي بين المللي فعال در صنايع نفت و گاز
• نقش تحقيقات و پژوهش هاي دانشگاهي در افزايش توانمندي هاي شركت هاي ايراني فعال در پروژه هاي فراساحل
• استانداردهاي مورد نياز در پروژه  هاي فراساحلي
• بررسي چندين تجربه موفق در حوزه صنايع فراساحل كشور

نكات:
نتايج اين هم‌انديشي در همايش فراساحل مورد استفاده قرار گرفته است.