اهداف:
با توجه به اثرگذاری هم‌اندیشی تخصصی، گروه مطالعات صنایع دریایی اقدام به برگزاری یک هم‌اندیشی با حضور صاحب‌نظران و اساتید حوزه های مختلف نموده است. این هم‌اندیشی‌ها قبل از برگزاری همایش‌ ملی صنایع فراساحل برگزار شد.

فعالیت‌ها:
عناوین مطروحه در هم‌اندیشی “توانمندی های شرکت های طراحی- مهندسی داخلی فعال در پروژه های نفت و گاز کشور خصوصاً پروژه های فراساحلی” عبارتند‌ از:
• اهمیت طراحی پایه در مراحل بعدی انجام پروژه های صنایع فراساحل
• عوامل تأثیرگذار در انتقال دانش طراحی پایه به شرکت های ایرانی در همکاری های مشترک با شرکت های بین المللی فعال در صنایع نفت و گاز
• نقش تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی در افزایش توانمندی های شرکت های ایرانی فعال در پروژه های فراساحل
• استانداردهای مورد نیاز در پروژه  های فراساحلی
• بررسی چندین تجربه موفق در حوزه صنایع فراساحل کشور

نکات:
نتایج این هم‌اندیشی در همایش فراساحل مورد استفاده قرار گرفته است.