اهداف:
• فرهنگ‌سازی در زمینة کارت هوشمند و موارد کاربردی آن در زمینه‌های مختلف
• تبیین دیدگاههای شرکت شمص تأمین در زمینة کارت هوشمند
• آشنایی مخاطبین هفته نامه (مدیران و کارکنان سازمان و بیمه‌ شدگان) با کارت هوشمند

فعالیت‌ها:
• برنامه‌ریزی برای فرهنگ‌سازی کارت هوشمند از طریق هفته‌نامة تأمین
• آماده نمودن بیش از 4 موضوع در راستای کارت هوشمند با مشاركت شركت شمص تامین
• چاپ 4 مطلب از موضوعات تدوین شده درزمینة کارت هوشمند در هفته نامة تأمین