اهداف:
• فرهنگ‌سازی در زمینه کارت هوشمند و موارد کاربردی آن در زمینه‌های مختلف
• تبیین دیدگاههای شرکت شمص تأمین در زمینه کارت هوشمند
• آشنایی مخاطبین هفته نامه (مدیران و کارکنان سازمان و بیمه‌ شدگان) با کارت هوشمند

فعالیت‌ها:
• برنامه‌ریزی برای فرهنگ‌سازی کارت هوشمند از طریق هفته‌نامه تأمین
• آماده نمودن بیش از ۴ موضوع در راستای کارت هوشمند با مشارکت شرکت شمص تامین
• چاپ ۴ مطلب از موضوعات تدوین شده درزمینه کارت هوشمند در هفته نامه تأمین