شرح مختصر:
یکی از نشست‌های تخصصی کنفرانس ملی مدیریت و توسعه علم و فناوری در استقلال صنعتی کشور، نشست تخصصی دیپلماسی فناوری در شرایط تحریم بود. گروه دیپلماسی علم و فناوری در راستای انجام فعالیت‌های ترویجی در تامین محتوا و برگزاری این نشست همکاری نمود.
هدف:
ارایه تبیین جامع از دیپلماسی فناوری و گفتمان سازی این موضوع در میان نخبگان کشوری
محورها:
• بررسی اثرات تحریم بر نظام علم و فناوری کشور
• بررسی تجربیات سایر کشورها در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی