هدف:
ترویج ادبیات مربوط به «دیپلماسی علم و فناوری» و آشنا نمودن مسئولین از این مقوله
شرح مختصر:
مقوله دیپلماسی علم و فناوری از جدیدترین مباحث در فضای میان علم و فناوری و سیاست خارجی است. از آنجا که تبیین درست این پدیده در میان مسئولین ارشد نظام، اهمیت فراوان دارد، گروه دیپلماسی علم و فناوری اقدام به انتشار یک شماره از نامه دیپلماسی علم و فناوری نمود. در این شماره به بررسی اولیه مفهوم دیپلماسی علم و فناوری پرداخته شد و با ارایه مصادیقی از آن ابعاد مختلف آن تبیین گردید.