اهداف:
• جهت‌دهي و تأمين محتواي مطالبات دانشجويي از متوليان بخش كشاورزي؛
• انتقال تجربيات فعاليت‌هاي تشكيلاتي-دانشجويي؛
• تخصصي و علمي شدن مطالبات دانشجويي؛
شرح مختصر:
تشكيل شوراي دانشجويي مبارزه باواردات بي منطق محصولات كشاورزي با حضور بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران، تربيت مدرس، شاهد و علوم تحقيقات و اتحاديه‌هاي دانشجويي از مهرماه سال 90 با تدوين بيانيه‌ها، يادداشت‌هاي تحليلي و خبري در فضاي رسانه‌اي كشور جرياني عليه واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي ايجاد نمود.