اهداف:
• ارائه سياست‌هاي اجرايي جهت رسيدن به امنيت پايدار غذايي؛
• ارائه مدل‌هاي پيشنهادي براي رسيدن به نظام نوين توزيع گندم و آرد؛
• بررسي و تحليل وضع موجود كشور در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف گندم، آرد و نان؛
• ارائه مدل تضمين كيفيت توليد نان
شرح مختصر:
پيرامون مفهوم امنيت غذايي دو تفكر در مراكز علمي و دولتي كشور شايع است. اولين نگاه كه بيشتر در بدنه مديران ارشد كشوري است بر اين باورند كه به هر قيمتي بايد به امنيت غذايي رسيد. اين نگاه در زيربخش گندم غالب شده و افزايش توليد كمي گندم در سال هاي اخير مديون همين تفكر مي‌باشد. نگاه دوم كه بيشتر در فضاي دانشگاهي شايع است به توليد اقتصادي و پايدار ضريب داده و توليد انبوه را بدون توجه به مسائل اقتصادي و كيفي بر نمي تابد.
در اين گزارش نشان داده خواهد شد كه مي توان با اتخاذ سياست هاي اصولي بخش گندم علاوه بر آنكه در محصول اساسي مذكور كشور به خودكفايي دست يافت توليد آن را نيز همزمان اقتصادي و بهره‌ور كرد. اين گزارش تضاد ظاهري ميان امنيت غذايي و توليد اقتصادي را حل مي كند.