اهداف:
• ارائه سیاست‌های اجرایی جهت رسیدن به امنیت پایدار غذایی؛
• ارائه مدل‌های پیشنهادی برای رسیدن به نظام نوین توزیع گندم و آرد؛
• بررسی و تحلیل وضع موجود کشور در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف گندم، آرد و نان؛
• ارائه مدل تضمین کیفیت تولید نان
شرح مختصر:
پیرامون مفهوم امنیت غذایی دو تفکر در مراکز علمی و دولتی کشور شایع است. اولین نگاه که بیشتر در بدنه مدیران ارشد کشوری است بر این باورند که به هر قیمتی باید به امنیت غذایی رسید. این نگاه در زیربخش گندم غالب شده و افزایش تولید کمی گندم در سال های اخیر مدیون همین تفکر می‌باشد. نگاه دوم که بیشتر در فضای دانشگاهی شایع است به تولید اقتصادی و پایدار ضریب داده و تولید انبوه را بدون توجه به مسائل اقتصادی و کیفی بر نمی تابد.
در این گزارش نشان داده خواهد شد که می توان با اتخاذ سیاست های اصولی بخش گندم علاوه بر آنکه در محصول اساسی مذکور کشور به خودکفایی دست یافت تولید آن را نیز همزمان اقتصادی و بهره‌ور کرد. این گزارش تضاد ظاهری میان امنیت غذایی و تولید اقتصادی را حل می کند.