سفارش دهنده:
دانشگاه صنعتی شریف
هدف:
توسعه سیستمی جهت رتبه‌بندی پروژه‌های ساختمانی از منظر ماندگاری و سازگاری با محیط
محورهای فعالیت:
• بررسی موردکاوی پروژه‌های معظم داخل کشور
• بررسی آرای خبرگان صنعت
• بررسی مدل‌های بین‌المللی رتبه‌بندی
• بررسی مدل‌های آماری و کیفی رتبه‌بندی