سفارش دهنده:
دانشگاه صنعتی شریف
هدف:
هدف از برگزاری این سمینار این است که شرکت کنندگان با برخی از مکانیزم های مدیریت ریسک جهت کاهش و کنترل عواقب و هزینه های ناشی از ریسک‌های پروژه آشنا شوند.
محورهای فعالیت:
• کنترل و کاهش زمان و هزینه پروژه ها بر مبنای استقرار نظام مدیریت ریسک،
• افزایش سطح کیفی پروژه در مقایسه با پروژه‌های مشابه بدون هزینه کرد اضافه،
• آشنایی با تکنیک‌های مختلف کنترل کیفی پروژه‌ها،
• آشنایی با فرآیند شناخت ریسک‌ها و مخاطرات مهم و حیاتی پروژه،
• آشنایی با فهرستی از ریسک‌های پروژه‌ای مهم،
• مدیریت ریسک از منظر استاندارد PMBOK،
• مدیریت کیفیت از منظر استاندارد PMBOK.