سفارش دهنده:
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
شرح مختصر:
يكي از مهمترين وظايف مجلس شوراي اسلامي نظارت بر اقدامات و فعاليت هاي دولت و ساير نهادهاي ذيربط است اما نظارت كردن نيازمند ساختارها و ابزارهايي متناسب با موضوع ارزيابي است. در زمينه ارزيابي مديريت شهري خصوصاً در كلانشهرها به دليل تنوع اقدامات و فعاليت¬هاي مرتبط با مديريت شهر، وجود مجموعه ايي از ابزارها و سنجه¬هاي ارزيابي عملكرد ضروري است.
هدف:
• ارزيابي عملكرد مديريت كلانشهرهاي
• بهبود روند و نتايج تدوين سياست‌ها و خط مشي‌هاي دولتي مرتبط با حوزه كلانشهرها
• بررسي ميزان تحقق و پيشرفت طرح ها و برنامه هاي دولت و مديريت شهري در كلانشهرها
• پيش بيني وضعيت آينده مديريت شهري در کلان شهرهاي کشور
• برنامه‌ريزي در جهت اختصاص بهينه منابع
• شناخت نيازهاي واقعي شهروندان و مديريت كلانشهري
• بهينه سازي هدف‌گذاري‌ها و سرمايه گذاري‌هاي متناسب با آن
• دستيابي به اطلاعات مناسب و مورد نياز در راستاي اتخاذ تصميمات متناسب