اهداف:
هر کسب و کار تولیدی منابع اولیه منحصر به حیطه‌ی فعالیت خود را مصرف می¬کند. ضمن این فرآیند تولید، مقداری از منابع استفاده نشده باقی می‌ماند و یا محصولات ناخواسته‌ای را در کنار محصول اصلی ایجاد می‌کند. این هدر رفت علاوه بر کاهش بهره‌وری تولید، موجبات آلودگی زیست¬محیطی را نیز فراهم می¬آورد. بنابراین عدم مدیریت صحیح فرآیندهای تولید هزینه¬های هنگفتی را به شرکت¬ها تحمیل می‌نماید که با توجه به قانون هدفمندسازی یارانه¬ها و ضرورت افزایش بهره¬وری شرکت‌های تولید اصلاح فرآیندهای موجود می¬تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، معضلات زیست‌محیطی ناشی از دفع منابع اولیه را نیز کاهش دهد.
تولیدکنندگان در طول زمان ۴ رویکرد متفاوت برای رفع این معضل داشته¬اند:
بی‌اعتنایی به معضل آلودگی
رقیق‌سازی و پراکنده‌سازی پسماندها
فرآیندی به نام end-of-pipe که در آن مقادیری از پسماند‌ها جهت استفاده مجدد به سیستم بازمی¬گردد
تولید پاک و بهینه¬سازی فرآیندهای تولید.
در این راستا فناوری تولید پاک به عنوان استراتژی پیش‌گیرانه جهت کاهش همزمان مصرف منابع و آلودگی، روشی نوین و خلاقانه¬ای است که به اصلاح فرآیندهای تولید در جهت دستیابی به اهداف یاد شده می پردازد.
زمنیه‌ های کاربرد تولید بهینه را می¬توان در مواردی از قبیل مواد اولیه، فناوری و فناوری تولید، عملیات تولید، محصولات و تصفیه پسماند¬ها و استفاده دوباره از آن ها طبقه بندی نمود.
مرکز مطالعات فناوری دانشگاه صنعتی شریف با توجه به رسالت خود در ترویج فناوری های نوین که منجر به استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هزینه های مدیریت عملیات خواهد شد، سمینار تخصصی تحت عنوان “کاربرد فناوری تولید پاک در صنایع غذایی” را با همکاری سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) برگزار نمود.