اهداف:
هر کسب و کار توليدي منابع اوليه منحصر به حيطه‌ي فعاليت خود را مصرف مي¬کند. ضمن اين فرآيند توليد، مقداري از منابع استفاده نشده باقي مي‌ماند و يا محصولات ناخواسته‌اي را در کنار محصول اصلي ايجاد مي‌کند. اين هدر رفت علاوه بر کاهش بهره‌وري توليد، موجبات آلودگي زيست¬محيطي را نيز فراهم مي¬آورد. بنابراين عدم مديريت صحيح فرآيندهاي توليد هزينه¬هاي هنگفتي را به شرکت¬ها تحميل مي‌نمايد که با توجه به قانون هدفمندسازي يارانه¬ها و ضرورت افزايش بهره¬وري شرکت‌هاي توليد اصلاح فرآيندهاي موجود مي¬تواند علاوه بر کاهش هزينه‌هاي توليد، معضلات زيست‌محيطي ناشي از دفع منابع اوليه را نيز کاهش دهد.
توليدکنندگان در طول زمان 4 رويکرد متفاوت براي رفع اين معضل داشته¬اند:
بي‌اعتنايي به معضل آلودگي
رقيق‌سازي و پراکنده‌سازي پسماندها
فرآيندي به نام end-of-pipe که در آن مقاديري از پسماند‌ها جهت استفاده مجدد به سيستم بازمي¬گردد
توليد پاک و بهينه¬سازي فرآيندهاي توليد.
در اين راستا فناوري توليد پاک به عنوان استراتژي پيش‌گيرانه جهت کاهش همزمان مصرف منابع و آلودگي، روشي نوين و خلاقانه¬اي است که به اصلاح فرآيندهاي توليد در جهت دستيابي به اهداف ياد شده مي پردازد.
زمنيه‌ هاي کاربرد توليد بهينه را مي¬توان در مواردي از قبيل مواد اوليه، فناوري و فناوری توليد، عمليات توليد، محصولات و تصفيه پسماند¬ها و استفاده دوباره از آن ها طبقه بندي نمود.
مرکز مطالعات فناوری دانشگاه صنعتي شريف با توجه به رسالت خود در ترويج فناوري هاي نوين که منجر به استفاده بهينه از منابع موجود و کاهش هزينه هاي مديريت عمليات خواهد شد، سمينار تخصصي تحت عنوان “کاربرد فناوري توليد پاک در صنايع غذايي” را با همکاري سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد (UNIDO) برگزار نمود.