سفارش دهنده:
شرکت شهرکهای صنعتی – در قالب طرح توسعه خوشه
اهداف:
• تعیین و اولویت‌بندی نیازهای اعضای خوشه در حوزه آموزش توسط خود اعضا
• بررسی جامع مسائل مرتبط با آموزش اعضای خوشه
• ترغیب اعضا جهت همکاری و مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی
• ادامه روند آموزش بعد از خروج عامل توسعه به کمک اعضا و تشکل‌های موجود
محورهای فعاليت:
• برگزاری جلسه با انجمن کفش استان و تصویب آن در انجمن جهت اجرا و حمایت انجمن از کمیته
• شناسایی 3 تن از تولیدکنندگان تحصیلکرده جهت عضویت در کمیته و مشارکت در ایجاد آن
• برگزاری دو جلسه توجیهی با اعضای کمیته
• ارائه برنامه های سال 90 دفتر توسعه در کمیته و ارزیابی آن
• تصویب برگزاری دوره های پیشنهادی دفتر توسعه و تعیین نقش کمیته در آن
• تصویب برگزاری دوره طراحی (به عنوان اولین دوره آموزشی سال 90) با همکاری کمیته آموزش و دفتر توسعه
• تصویب برگزاری 6 دوره آموزشی در سال 91
• پیگیری ایجاد رشته دانشگاهی صنعت کفش در استان