سفارش دهنده:
سازمان نوسازی صنایع ایران
هدف:
توسعه بازار گز بلداجی در داخل کشور
محورهای فعالیت:
• گسترش بازار گز به شهرهای غیر از اصفهان
• شناسایی نیازهای مشتریان
• معرفی برند مشترک شبکه فروش
• طراحی و پیاده سازی دفتر تجاری فروش
• طراحی بسته بندی جدید بر اساس سلیقه مشتری
شرح مختصر:
براساس مطالعات شناختی انجام شده مهم ترین نقطه فشار خوشه گزبلداجی بازار است که بر اساس آن طرح مطالعات بازاریابی ۵ کلان شهر کشور نوشته شد تا با استفاه از حمایت های شرکت نوسازی بتوان مهم ترین برنامه عمل خوشه را اجرایی نمود. براین اساس ابتدا شبکه سازی فروش مشترک گز بلداجی در دستور کار قرار گرفت. برند با پیگیری‌های انجام شده به وسیله دفترخوشه صنعتی، اولین شبکه فروش مشترک با نام «شرکت پدیده خوشه گزبلداجی» توسط تعدادی از تولید کنندگان پایه گذاری شد. پس ازایجاد شبکه فروش مشترک و تهیه الزامات آن، بازاریابی در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، ساری، آمل و بابل آغاز شد. در این بخش هدف اصلی، یافتن برنامه‌های مناسب مدیریت بازار متناسب باشرایط هر شهر می‌باشد که لازم بود به صورت عملیاتی پاسخ آن یافت شود.