سفارش دهنده:
شرکت برق منطقه‌ای غرب
اهداف:
• ارزيابي روش‌هاي مختلف عقد قرارداد
• تدوین شاخص های مورد نیاز ارزیابی روش‌های مختلف عقد قرارداد
• تقسیم‌بندی مناسب برای کلیه فعالیت‌ها و مناقصات شرکت برق منطقه‌ای
• تدوين مدل تصميم‌گيري جهت انتخاب روش بهينه عقد قرارداد با توجه به شاخص‌ها وفعالیت‌های فوق
• تحليل و شناسايي مزايا و معايب Turn keyو ساير روش‌هاي اجراي پروژه
• تصميم‌گيري در مورد انتخاب و يا عدم انتخاب روش اجرا با ساختار Turn key
• تعيين بسترها و الزامات اجراي روش انتخابي عقد قرارداد در شركت
محورهای فعاليت:
• شناسایی فعالیت‌های مختلف شرکت برق منطقه ای و بررسی اطلاعات قراردادی مورد نیاز شامل:
• شناسایی انواع مناقصه ها،شناسایی شرایط اجرایی مختلف
• بررسي روش هاي مختلف عقد قرارداد، شناسايي نقاط قوت و ضعف، تحليل روش ها
• تطبیق و ارائه مدل بهینه
• الگوبرداري و تحليل روند عقد قراردادهايTurn key در داخل و خارج از كشور
• تدوین سناریوهای مختلف اجرایی ممکن با توجه به ساختار صنعت برق و با توجه به محدودیت‌ها و شرایط اجرایی
• تعیین و تدوین شاخص های مورد نیاز جهت مقایسه روش‌های مختلف
• انتخاب روش بهينه و تدوين الزامات و بسترهاي مورد نياز براي اجراي مدل و ارائه مدل خروجی مورد نیاز در شركت
شرح مختصر:
امروزه سياست‌هاي كلي كشور و دنيا، بسياري از سازمان‌ها و شركت‌ها را به سمت خصوصي‌سازي و يا لااقل برون سپاري فعاليت ها سوق داده است. شركت هاي برق منطقه‌اي از همان ابتداي امر بسياري از فعاليت‌هاي خود را به خصوص در حوزه توليد و انتقال، توسط پيمانكاران انجام مي‌دادند. با گسترش حجم فعاليت هاي پيمانكاري، نحوه عقد قرارداد و واگذاري فعاليت ها به پيمانكاران مورد توجه سازمان ها و شركت ها قرار گرفته است. در اين راستا كارفرمايان بايد با انتخاب روش‌هاي مطلوب عقد قرارداد و واگذاري كار به پيمانكار، ‌پروژه‌هاي اجرايي خود را در محدوده زمان و بودجه مشخص و با كيفيت مطلوب به اتمام برسانند.