هدف:
در قرن بیست و یکم اقتصاد جهانی، اقتصادی دانش‌بنیان یا دانش‌محور است و نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها عامل کلیدی برای رقابت بیشتر در بازارهای به شدت رقابتی قلمداد می‌شوند. به عبارت دیگر، در اقتصاد کنونی تولید علم و دانش عامل کلیدی موفقیت و نبض اقتصاد است. از این‌رو، برای پیشرفت در اقتصاد باید بستر تولید علم و دانش (دارایی‌های فکری) را فرآهم آورد. یکی از ابزارهای اساسی برای تحقق چنین هدفی، بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی و حقوقی در زمینه دارایی‌های فکری (دارایی‌های ناملموس) یا همان حقوق مالکیت فکری است. دارایی‌های ناملموس (غیرعینی) مواردی چون سرمایه انسانی، دانش فنی، اختراع، برند، طرح‌ها و دیگر خلاقیت و نوآوری‌ها را در بر می¬گیرند.

عناوین آموزشی دوره‌ها
حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه صنعتی
مدیریت استراتژیک برند (و علامت تجاری)
اصول حاکم بر قراردادهای لیسانس فناوری