سفارش دهنده:
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرح مختصر :
ارتباط کلیه فناوری‌ها و فعالیت‌ها با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات، بطوری که بدون بسترهای لازم در فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه کشور امکان پذیر نمی‌باشد.
به علت درگیر شدن منافع در حوزه فناوری اطلاعات و لزوم ساماندهی و نظام مند نمودن محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات، وجود قوانین برای هر شاخه ضروری است.
بهره‌مندی صحیح از حقوق مرتبط در فناوری‌ها، موجب استفاده حداکثری از پتانسیل‌های فناوری خواهد شد. چرا که نظام‌مندی باعث تقویت و توسعه صنعت IT خواهد شد.
محورهای پروژه:
• مفهوم و قلمروهای حقوقی فاوا
• مطالعه الزامات تدوین یک نظام جامع حقوقی فاوا
• وضعیت موجود قوانین و مقرارت داخلی کشور در فاوا
• مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فاوا
• ترسیم الزامات حقوقی فاوا در کشور
• استفاده از نظر خبرگان (نظرسنجی و هم اندیشی)
• طراحی ساختار و نظام اجرایی حقوق فاوا در کشور