اهداف:
• تبیین نقش کانون‌های تفکر در بومی سازی علوم انسانی
• ترویج توسعۀ کانون‌های تفکر در حوزۀ علوم انسانی
شرح مختصر:
بخشی از بومی‌سازی علوم انسانی وابسته به موضوع و مسألۀ علم است. بنابراین پرداختن به مسألۀ بومی زمینۀ تولید محتوای بومی علم را فراهم خواهد کرد. از سویی با عنایت به مسأله محور بودن فعالیت‌های کانون‌های تفکر، شکل‌گیری و توسعۀ کانون‌های تفکر در حیطۀ علوم انسانی به تولید علم بومی کمک خواهد نمود. به منظور تبیین همین موضوع، نشستی با عنوان نقش کانون‌های تفکر در بومی سازی علوم انسانی در نوزهمین دورۀ نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار گردید.