اهداف:
• معرفی ساختار ۶-۳-۳ و حذف مقطع تحصیلی راهنمایی از آموزش و پرورش
• تبیین و نقد مطالعات پشتیبان ساختار جدید آموزش و پرورش و ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری همایش سال ۱۳۹۱ از طریق تولید محتوا و گفتمان سازی
شرح مختصر:
با وجود کاستی‌های موجود در سند ملی آموزش و پرورش، آنچه در این برهه از زمان اهمیت دارد اجرای صحیح آن است تا بتوان در عمل نواقص سند را شناسایی و اصلاح نمود. از این رو اندیشکدۀ تعلیم و تربیت دالّ تصمیم به برگزاری همایشی جهت تبیین موانع و الزامات اجرای سند مذکور دارد. برای این منظور برگزاری شش پیش نشست طراحی شده است تا بتوان، از این طریق، بستر مناسبی را برای برگزاری همایش فراهم کرد. اولین پیش نشست با موضوع معرفی ساختار جدید آموزش و پرورش با ارائۀ سرکار خانم آمنه احمدی، پژوهشگر اصلی ساختار جدید، و پرسش و پاسخ توسط دانشجویان در دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.