سفارش دهنده:
کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
اهداف:
• ارائه چشم اندازي روشن از وضعيت آموزش در ايران 1404
• بررسي مسيرهاي رسيدن به چشم انداز آموزش در ايران 1404
• شناسايي چالش هاي وضعيت فعلي آموزش در كشور
محورهای فعاليت:
• تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش و پرورش
• تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش عالی
• تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش همگانی، کارآفرینی و اشتغال
• سیاستگذاری در حوزه آموزش در افق چشم انداز