سفارش دهنده:
کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
اهداف:
• ارائه چشم اندازی روشن از وضعیت آموزش در ایران ۱۴۰۴
• بررسی مسیرهای رسیدن به چشم انداز آموزش در ایران ۱۴۰۴
• شناسایی چالش های وضعیت فعلی آموزش در کشور
محورهای فعالیت:
• تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش و پرورش
• تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش عالی
• تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش همگانی، کارآفرینی و اشتغال
• سیاستگذاری در حوزه آموزش در افق چشم انداز