تیراژ:
۴ شماره ، ۱۱۰جلد و توزیع میان ۱۱۰ تن از مدیران و تصمیم گیران متناسب با موضوع هر ویژه نامه
اهداف:
انتشار مهمترین رویدادها و موضوعات کلیدی موثر برای تصمیم گیران و مدیران ارشد حوزه مخابرات کشور در اولین فرصت ممکن و کیفیت مورد نیاز و توجه آنها
موضوعات:
• بررسی اخبار و تحولات کنفرانس FTTH میلان،
• گزارش اختصاصی از همایش ITU ژنو
• بررسی و تبیین موضوع خدمات ابری