تیراژ:
4 شماره ، 110جلد و توزيع ميان 110 تن از مديران و تصميم گيران متناسب با موضوع هر ويژه نامه
اهداف:
انتشار مهمترين رويدادها و موضوعات کليدي موثر براي تصميم گيران و مديران ارشد حوزه مخابرات کشور در اولين فرصت ممکن و کيفيت مورد نياز و توجه آنها
موضوعات:
• بررسي اخبار و تحولات کنفرانس FTTH ميلان،
• گزارش اختصاصي از همايش ITU ژنو
• بررسي و تبيين موضوع خدمات ابري