سفارش دهنده:
پژوهشگاه صنعت نفت
اهداف:
شناسایی ابعاد و آثار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها
شناسایی سطح آگاهی مخاطبان و مجریان و نیازهای آنان
تعریف نقش پژوهشگاه صنعت نفت در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
شرح مختصر:
تغییر قیمت حامل‌های انرژی با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تاثیرات قابل توجه ای بر هر یک از بخشهای مصرف (خانگی، حمل و نقل و صنعت) گذاشته است که شناسایی و بررسی این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر این، در سالهای گذشته (پیش از اجرایی شدن این طرح)، اقدامات فراوانی در هر یک از بخشهای مصرف به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تلفات آن، انجام گرفته یا تحت برنامه ریزی است. بر این اساس نتایج حاصله از بررسی این موضوعات و براساس توانمندی های پژوهشگاه صنعت نفت، فرصت‌های پیش‌رو پژوهشگاه در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین و راهکارهای مورد نظر جهت ایفای نقش پژوهشگاه بخصوص در راستای ارتقای سطحی کیفی و فناوری‌های مصرف انرژی در صنایع انرژی بر کشور ارائه گردید.