سفارش دهنده:
سازمان بازرسی کل کشور
اهداف:
• آسیب شناسی نحوه قیمت¬گذاری، بازاریابی و فروش نفت خام ایران در جهان (با تکیه بر بازار شرق)
• آسیب شناسی ساختاری و عملکردی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در دهه اخیر
محورهای فعاليت:
• بررسی سازوکارهای اجرایی در فرآیند فروش نفت خام و قراردادهای مربوط به آنها (با تکیه بر بازار شرق)
• بررسی نمونه ای قراردادهای فروش نفت خام بلوک شرق آسیا
• ارزیابی عملكرد، تامين نيرو و مراودات دفاتر امور بين‌الملل در شرق آسيا
شرح مختصر:
در این طرح ابتدا به بررسی اهمیت، ابعاد و آثار اقتصادی، سیاسی، امنیتی و… مترتب بر فروش نفت خام ایران در جهان تبیین شد. در مرحله بعد، تمامی مراحل مترتب بر فروش نفت خام، اعم از بازاریابی، نحوه تنظیم و عقد قرارداد و انواع آن تا دریافت وجه، مورد کنکاش قرار گرفته و موارد بیشماری چون مجموعه وظایف و جایگاه مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، ساختار سازمانی دفاتر خارجي این واحد در کشورهای دیگر، برنامه‌های مدیریت امور بین‌الملل برای فروش نفت خام ایران بویژه برنامه‌های حضور و فروش در شرق آسیا، نحوه انتخاب مشتريان و انعقاد قرارداد با آن-ها، تعيين قيمت و نحوه پرداخت پول حاصل از فروش نفت، نحوه عملکرد امور بين‌الملل نفت در راستای بهره¬گیری از فرآیند استراتژيك فروش نفت خام در راستای دفاع از حقوق ملی ایران و همکاری این مجموعه با سایر مجموعه هاي سياسي، امنيتي، حقوقي و قضايي كشور در این راستا، اقدامات صورت گرفته براي گذار از تحريم و كاهش اثر پذيري فروش نفت خام از جريانات تحريم، رویکرد مدیریت امور بین‌الملل در قبال بورس نفت خام و فرآورده‌ها، روابط مالی مدیریت امور بین‌الملل با شرکت ملی نفت ایران و خزانه و بانک مرکزی و موارد بی¬¬شمار دیگر همگی در این طرح مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته و گزارش نهایی آن به مراجع ذیصلاح ارسال گردیده است.