شرح مختصر:
مالیات بر ارزش زمین با هدایت مالکان به تخصیص بهینه منابع خود، عملاً در حوزه زمین‌های مسکونی شهری منجر به افزایش ساخت و ساز می‌شود. در شرایطی که بازار زمین با افزایش قیمت و انتظارات تورمی ناشی از این افزایش قیمت همراه باشد،‌ این نوع از مالیات می‌تواند منجر به کاهش قیمت زمین در بازار شود؛ چرا که با افزایش هزینه‌های نگه‌داری زمین، مالکانی که قادر به استفاده‌ بهینه از زمین خود نباشند، اقدام به فروش زمین‌های خود کرده و در نتیجه با افزایش عرضه زمین در بازار، قیمت زمین می‌تواند کاهش یابد. مرکز مطالعات فناوری ضمن بررسی ضرورت اخذ این نوع مالیات در فرآیند مدیریت شهری، اقدام به تدوین کتابی در راستای بررسی تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه کرده است.