شرح مختصر:
در شرایط کنونی بازار مسکن با اتخاذ سیاست‌های جدید در این حوزه، فرصتی استثنایی جهت شکست دوره‌های رکود و رونق تورمی پنجاه ساله در کشور فراهم شده است. فرصتی که با اتخاذ سیاست‌های صحیح و کارآمد، بازار مسکن به سمت رونق پایدار غیر تورمی هدایت ‌شود.
در این گزارش، ابتدا تحلیلی از شرایط کنونی بخش مسکن ارائه و با مقایسه دوره کنونی بخش مسکن با دوره‌های پیشین رکود و رونق تورمی، شرایط موجود در بازار مسکن بررسی شده و در انتها آخرین وضعیت سیاست‌گذاری دولت مورد بررسی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.