اهداف:
کالای «سیمان» به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در فعالیتهای عمرانی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در نیل به اهداف مذکور دارد کالایی «استراتژیک» محسوب ‌شده و از آن به عنوان «شالوده عمران و آبادانی» نام برده می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته در خصوص وضعیت مصرف سیمان در کشور در کنار تجربیات جهانی نشان داد که یکی از عوامل مهمی که می‌تواند باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز مسکن و کاهش میزان تخریبها در وقوع زلزله باشد، تولید و مصرف سیمان بنایی در کشور است که با وجود نیاز شدید به مصرف این نوع سیمان و پتانسیل تولید آن در اکثر کارخانجات کشور، تنها به دلیل عدم سیاست‌گذاری مناسب در این زمینه و نبود فرهنگ مصرف، این نوع سیمان در کشور تولید و مصرف نمی‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک دانلود: ضرورت ها و راه کارهای تولید سیمان بنایی