اهداف:
• انتقال دانش شبکه به اعضای جدید جذب شده
• آشنایی با شبکه مسائل کشور در حوزه های مختلف
• آشنایی با روش¬های مسئله یابی و حل مسئله در سطوح سیاست¬گذاری
محورهای اصلی:
• آشنایی با مفاهیم فناوری
• سیاست صنعتی
• آشنایی با مسائل حوزه مجازی و فناوری فرهنگی
• آشنایی با مسائل انرژی کشور
• آشنایی با مسائل مسکن در کشور
• آشنایی با آمایش سرزمین توسعه منطقه‌ای
• آشنایی با مسائل حوزه ICT
شرح مختصر:
هر ساله گروه‌ها و افراد جدیدی به خانواده شبکه کانون های تفکر ایران اضافه می‌گردند. اتصال فکری این افراد به تجربیات، دانش و نگرش‌های شبکه از لوازم حفظ پویایی و طی مسیر موفقیت است. همچنین ستاد شبکه بر اساس مأموریت ترویجی خود در راستای جریان سازی گفتمان فعالیت‌های تخصصی نیروهای حزب الهی کشور در حوزه مسائل سیاست‌گذاری کشور و همچنین مطالبات تخصصی دانشجویان، طراحی و پیاده‌سازی دوره‌های آموزشی ترویجی را در دستور کار قرار داده است. با همین هدف چهار دوره آموزشی در فصول مختلف سال ۱۳۹۰برگزار شد؛ که مورد توجه و استقبال گروه‌های جدید و قدیمی ایتان واقع شد.