اهداف:
کمک به پیشبرد طرح‌های پژوهشی اندیشکدۀ دالّ
هویت زایی برای گروه در نظام تربیتی کشور و تاثیرگذاری بر فضای رسانه ای کشور در زمینۀ تربیت
کانال ارتباطی با مدیران و کارشناسان سازمان طرف قرارداد به منظور تبادل نظر و بسترسازی اجرایی شدن نتایج پژوهش
رشد اعضای اندیشکده از طریق دستیابی به یک نظام فکری با توجه به کل فعالیت‌های گروه و ایجاد افق کاری مشترک
ایجاد ارتباط با گروه ها و جریان‌های مشابه اندیشکدۀ دالّ

محورهای فعالیت:
مصاحبه با اساتید، کارشناسان و دست‌اندرکاران و طرح دیدگاه‌های تحلیلی مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت
گزارش مشروح از بازدیدها، فرآیند انجام کار، هم‌اندیشی‌های گروهی و…
داده‌ها یا اطلاعات مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت و ارائه پیشنهادها و توصیه‌های تجویزی توسط اندیشکده
مقاله‌های علمی موجود در ارتباط با موضوع تعلیم و تربیت
معرفی شخصیت‌ها، کتاب‌ها، مقالات، پایگاه‌های اطلاع رسانی، نشریات و… با موضوع تعلیم و تربیت