اهداف:
ارائه تصویری واقعی از وضعیت موجود نظام سیاست‌گذاری و اقدام در خصوص فرهنگ و فناوری در موضوع اینترنت و محتوای آن

محورهای فعالیت:
شناسایی سیاست‌ها، اقدامات صورت گرفته و بررسی منابع موجود در حوزه فرهنگ و فناوری
شناسایی مهم‌ترین شاخص¬های فناورانه مؤثر بر توسعه فرهنگی اجتماعی
تحلیل مطالعات موجود و اقدامات صورت گرفته بر اساس شاخص¬های شناسایی شده

شرح مختصر:
این مطالعه به دنبال این است که کلیه اقدامات، سیاست¬ها و پژوهش¬های انجام شده در موضوع اینترنت را ابتدا جمع-آوری کرده و پس از بررسی این حوزه‌ها و استخراج ارتباطات میان آن‌ها، تحلیلی معنادار از وضعیت موجود و آنالیز شکاف میان سیاست‌ها، استراتژی¬ها و اقدامات موجود انجام دهد.