اهداف:
توجه به فناوری های نو نظیر نانو در جهت رشد و توسعه استان در زمینه های مختلف اقتصادی، علمی و… .
هدایت حمایت های ملی و سر ریز دانش های نو به منطقه در راستای جبران محرومیت های علمی منطقه
آشنائی نخبگان دانشجویی و دانش آموزی با این فنآوری و اهمیت آن.
هدایت سرمایه‌های انسانی مستعد استان، به سمت تحصیل دررشته های مرتبط با فنآوری نانو دردانشگاه ها.
رشد پژوهش ها، تحقیقات، مقالات علمی مرتبط با نانو در استان.

شرح مختصر:
این برنامه با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در دو سطح دانشجویی و دانش آموزی در قالب کارگاه، سمینار و همایش برگزار گردید.
سطح دانشجویی: در قالب سمینار آموزشی در سالن همایش‌های دانشگاه مازندران برگزار شد.
سطح دانش آموزی: در سطح ۱۰ شهر استان مازندران و ۷ شهر استان گلستان، در قالب ۱۴ کارگاه آموزشی و ۱۶ همایش عمومی برگزار شد.