اهداف
شناسایی فرصت‌های بکر در منطقه و گشایش الگوهای جدید در بخش توسعه
تبیین نقش‌های نو و سیاست‌های تحول‌گرا برای بخشداری در مسیر تحقق الگوهای منتخب

محورهای فعالیت:
جمع‌آوری اطلاعات لازم از وضعیت منطقه در زمینه هر یک از موضوعات منتخب
بازدید از مراکز مختلف زنجیره تولید تا بازار در زمینه هر یک از موضوعات منتخب
بازدید ازروستاها و مناطق مختلف بخش به منظور شناسایی فرصت های بکر و تحلیل مسائل و موانع توسعه منطقه
انجام مصاحبه‌ها و رایزنی‌های میدانی با عوامل داخل و خارج منطقه به منظور تکمیل اطلاعات و دستیابی به تحلیل‌های راهگشا
تدوین گزارش های راهبردی