اهداف:
پایش کلی مسائل توسعه صنعت بازیافت در استان و بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه آن
تدوین نقش متولیان اصلی ساماندهی شبکه جمع آوری زباله و توسعه صنعت بازیافت و اصلاح و ارتقای توان مدیریت دولتی در این صنعت

محورهای فعالیت:
ترسیم وضعیت موجود، شناخت و تحلیل آن
اولویت بندی مسائل کلیدی موثر در مدیریت شبکه جمع آوری، تفکیک و بازیافت
انتخاب چند مسئله کلیدی به منظور ایده پردازی
کشف راهکارهای حل مسائل منتخب

شرح مختصر:
شناسایی صحیح مسائل مربوط به صنعت بازیافت به عنوان یکی از صنایع مورد توجه در کشور و استان مازندران با رویکرد سیاست‌پژوهانه و طراحی الگوی گام به گام حل مسئله از جهت گیری های اصلی طرح بوده و تبیین دقیق مسائل در بخش‌های مختلف شامل جمع آوری زباله، تفکیک، مسائل قانونی و نهادی و … از جمله این موارد است .