اهداف
بررسي مباني نظري و انجام مطالعات تطبيقي
ارائه مدلي بومي براي خصوصي‌سازي در ايران

شرح مختصر
در حال حاضر با توجه به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين عزم دولت به منظور خصوصي‌سازي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي بحث خصوصي سازي بيش از هر زمان ديگر توجهات را به خود جلب نموده است. در اين پروژه نيز که به سفارش سازمان خصوصي سازي ايران انجام شده است به بررسي تطبيقي خصوصي سازي در چند کشور جهان پرداخته شده است و در اين زمينه پس از بررسي مباني نظري و مطالعات تطبيقي سعي شده است مدلي بومي براي خصوصي‌سازي در ايران ارائه گردد.