اهداف
بررسی مبانی نظری و انجام مطالعات تطبیقی
ارائه مدلی بومی برای خصوصی‌سازی در ایران

شرح مختصر
در حال حاضر با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین عزم دولت به منظور خصوصی‌سازی سازمان‌ها و نهادهای دولتی بحث خصوصی سازی بیش از هر زمان دیگر توجهات را به خود جلب نموده است. در این پروژه نیز که به سفارش سازمان خصوصی سازی ایران انجام شده است به بررسی تطبیقی خصوصی سازی در چند کشور جهان پرداخته شده است و در این زمینه پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات تطبیقی سعی شده است مدلی بومی برای خصوصی‌سازی در ایران ارائه گردد.