اهداف
ترویج فناوری و مدیریت در سطوح دانش آموزی به زبان ساده

محورهای فعالیت
 نانوتکنولوژی به زبان ساده
 تفکر برنده ـ برنده
 رباتیک
 مدیریت استرس
 کارتیمی