اهداف
ترويج فناوري و مديريت در سطوح دانش آموزي به زبان ساده

محورهای فعالیت
 نانوتکنولوژي به زبان ساده
 تفکر برنده ـ برنده
 رباتيک
 مديريت استرس
 کارتيمي