اهداف
تعيين مدل درآمدزايي از آرشيو صوتي ـ تصويري صدا و سيما

شرح مختصر
در اين پروژه، روش‌هاي کسب درآمد و مدل‌هاي کسب و کار مناسب جهت درآمدزايي از منابع آرشيوهاي صدا و سيما، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و پيشنهاد مدل کسب و کار مناسب ارايه شد.