اهداف
الگوبرداری از شرکت‌های مشابه شرکت‌های بازرگانی دولتی درکشورهای دیگر

شرح مختصر
در این پروژه ۵ کشورمنتخب که دارای ویژگی‌های مشابه با شرایط کشور ما بودند انتخاب و عمل‌کرد و نحوه‌ی انجام فعالیت‌های شرکت بازرگانی دولتی در آن‌ها بررسی گردید.