اهداف
الگوبرداري از شرکت‌هاي مشابه شرکت‌هاي بازرگاني دولتي درکشورهاي ديگر

شرح مختصر
در اين پروژه 5 کشورمنتخب که داراي ويژگي‌هاي مشابه با شرايط کشور ما بودند انتخاب و عمل‌کرد و نحوه‌ي انجام فعاليت‌هاي شرکت بازرگاني دولتي در آن‌ها بررسي گرديد.