اهداف
شناسایی پارامترهای مؤثر بر انتخاب مکان میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران.

شرح مختصر
دراین پروژه با توجه به توسعه روزافزون تعداد میادین میوه و تره‌بار بدون توجه به ارتقای کیفی، مدلی برای مکان‌یابی بهینه با درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی و کارایی به طورهم زمان، ارایه گردید. بر مبنای مدل ارایه شده مشخص گردید که ۴۸% زمین‌ها و منابع درگیرشده در شهرداری تنها ۱۳% از فروش و خدمات مشتریان را برعهده دارند.