اهداف
شناسايي پارامترهاي مؤثر بر انتخاب مکان ميادين و بازارهاي ميوه و تره‌بار شهر تهران.

شرح مختصر
دراين پروژه با توجه به توسعه روزافزون تعداد ميادين ميوه و تره‌بار بدون توجه به ارتقاي کيفي، مدلي براي مکان‌يابي بهينه با درنظر گرفتن شرايط جغرافيايي و کارايي به طورهم زمان، ارايه گرديد. بر مبناي مدل ارايه شده مشخص گرديد که 48% زمين‌ها و منابع درگيرشده در شهرداري تنها 13% از فروش و خدمات مشتريان را برعهده دارند.